Fiskevatten

Firre´s medlemskort gäller som fiskekort* i 
Stora- Lilla- Hornsjön,
Centralhalländska FVO,
samt Tolken.
*Gällande fiske i Tolken, se nedan. 


---------------------------------------


Stora och lilla Hornsjön (Horredsjön)

Utanför Horred mellan ligger Stora Hornsjön, den har ett maximalt djup på cirka 50 meter och stor utbredning. Lilla Hornsjön är lätt att fiska i, trots igenväxning runt kanterna finns det flera bra platser från land att fiska på. 

Fiskeregler 
Handredskap, trolling. Vintertid är pimpel och ismete tillåtet.
Ål och all karp är totalfredade och skall återutsättas 
oavsett skick på fisken vid eventuell fångst. 
Gädda ÖVER 100cm skall även den återutsättas levande. 
Barn och ungdomar ej fyllda 15år fiskar gratis.

Firres medlemskort gäller som fiskekort i Stora- Lilla Hornsjön,
men man kan även köpa fiskekort via nätet på 
iFiske.se.

Länk till Hornsjöarnas facebooksida här!

Förekommande fiskarter
Abborre, Braxen, Gädda, Gös, Lake, Mört, Sik, Siklöja, Sutare, Ål och Öring.

Firre har en båt i Stora Hornsjön som man kan låna gratis.
Mer info om Firre´s båtar finner ni här!


Länk till djupkartor finner ni här!

---------------------------------------

Centralhalländska FVOF

Fiskevårdsområdet består av elva sjöar och ligger inom Åkulla bokskogar. De största är Skärsjön, Byasjön, Ottersjön, Valasjön, Älvasjön och Kalvsjön.

Sjöarna ligger inbäddade i vackra omgivningar med omväxlande lövskogar och betesmarker i kuperad terräng. Sjöarnas karaktör varierar från djupa klarvattensjöar med stenstränder till grunda och vassrika.

Fiskartsförekomsten är rik och fisket ofta mycket givande särskilt i de större sjöarna. Här finns bland annat grov abborre och gädda, gös, mört, braxen, sutare, siklöja och ål.

Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare.

Försäljning av fiskeutrustning (spö, beten, mask etc) säljs närmast på Time i Tvååker (Fastarpsv. 20. Tfn. 0340-420 90).

Firres medlemskort gäller som fiskekort i Centralhalländska FVO,
men man kan även köpa fiskekort via nätet
på 
iFiske.se
På kartbilden ser du vilka fiskarter som finns i de olika sjöarna.

Fiskeregler och miljöhänsyn


Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. 

Vid angelfiske får högst 5 angeldon användas per fiskekort.
Innehavare av årskort får ta med sig sin make/maka, sambo och barn på fisket och dessa får fiska med egna redskap.
Ungdomar under 18 år fiskar gratis tillsammans med målsman som innehar fiskekort.

Högst två gäddor mellan 45 och 90 cm får behållas per dag och fiskekort.

Högst en gös mellan 45 och 75 cm får behållas per dag och fiskekort. Syftet med regeln är att förbättra bestånden och skapa ett intressant fiske efter riktigt stor fisk.
Ål får, eftersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.

Centralhalländska FVO arbetar för att förbättra fisket. Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. Hantera försiktigt, med fuktad hand, fångad fisk som ska återutsättas. 

I området finns flera naturreservat och fågelskyddsområden. Var försiktig med dessa naturvärden och var uppmärksam på uppsatta anslag och skyltar. För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda tvåtaktsmotorer i någon av sjöarna. Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare. 
Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.
Respektera fartgräns 5 knop i sjöarna mellan 1 april och sista juli. Storlom och andra skyddade fåglar häckar i vattenbrynet och ska inte få sina bon förstörda av svallvågor

Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske.

Firre har en båt i Byasjön som man kan låna gratis.

Mer info om Firre´s båtar finner ni här!

Länk till djupkartor finner ni här!


---------------------------------------

Tolken

En av de större sjöarna i Mark är Tolken. Förutom fina fiskemöjligheter, har Tolken även ett rikt fågelliv. Fiskevårdsområdet omfattas av Tolken samt Torestorpsån från bron i Torestorp till utflödet i Tolken.

Tillåtna fiskesätt
Handhållna fiskeredskap och angeldon.

Förekommande fiskarter
Abborre, braxen, gädda, gös, lake, mört, sik, siklöja, sutare, ål, öring, sarv. 
I Torestorpsån förekommer abborre, gädda, mört, sutare, ål, öring.
Utsättning av fisk sker årligen.

Öring är fredad under tiden 15/9 t o m 31/3
Gös är fredad under tiden 15/5 t o m 15/6
Minimimått för öring, gös och gädda är 45 cm.

För mer info om Tolken i Marks FVOF, se här!

Firre har en båt i Tolken som man kan låna gratis.
Mer info om Firre´s båtar finner ni här!

*Som Firremedlem gäller inte medlemskortet som fiskekort i Tolken.
Firre ersätter kostnaden för dagskort. Djupkartor finner ni här!


---------------------------------------

Fiske i kylvattenkanalen

För att Firre´s medlemmar ska få bedriva fiske i intagskanalerna måste vi använda livlina, 
gör vi inte det förlorar vi denna fiske möjlighet.
Det är den som fiskars ansvar att använda livlina, ibland finns det linor på plats, 
men finns det är bäst att ta med en egen livlina.
Fiske med agnad krok i intagskanalerna är förbjudet.

Fiske efter havsöring/lax är tillåtet mellan den 1 april och 30 september.
Minimått för havsöring/lax är 45 cm.

Vid fiske med handredskap i 
Kattegatt, får under varje dygn behållas högst två
fiskar per fiskare av den sammanlagda fångsten 
av lax och öring.

Utloppet

Fiskeförbud råder i området kring Ringhals utloppstunnlar.
I området utanför kylvattenutloppen råder det fiskeförbud, 

baserat på en vattendom från 1969.
Fiskeförbudsområdet är markerat på skylten i bilden nedan.
---------------------------------------

Put & Take vatten

Mot en extra avgift (f.n 300kr) kan fiskekort lösas till Put & Take-vattnet.
Fiskekortsinnehavare skall vara medveten om, att hen kommer att kallas till
arbetsdag vid sjön.
Gästfiske: Fiskekortsinnehavare har tillåtelse att vid enstaka tillfällen medföra gäst
vid fiske i sjöarna. Max 2 gäster/tillfälle. Gästfiskarens namn skall föras in i
rapportpärmen före fisket påbörjas. Gästfiskare betalar 50kr/tillfälle/person.
Fångad fisk dras från fiskekortinnehavarens fiskekvot. Observera att fiskevärden är
ansvarig för att uppställda regler följs samt att inbetalning till FIRRE ombesörjes.
Regler finner du här!

---------------------------------------