Stadgar

STADGAR FÖR RINGHALS FISKEKLUBB - VÄRÖBACKA, VARBERGS KOMMUN, HALLANDS LÄN ANTAGNA VID ÅRSMÖTET 1990

§1

Klubben har som ändamål att värna om och att skapa möjligheter till fiske för medlemmarna samt att verka för kamratskap och meningsfull fritid.


Medlemskap


§2

Medlem intas i klubben av styrelsen efter ansökan.

Som medlem får antas person som är anställd vid Ringhalsgruppen, stadigvarande arbetar vid Ringhalsgruppen eller pensionerad person som vid pensioneringen var verksam vid Ringhalsgruppen. Även annan familjemedlem till ovan angiven person kan antas som medlem.
Därutöver kan styrelsen när särskilda skäl föreligger i undantagsfall bevilja fortsatt medlemskap till person som slutar vid Ringhalsgruppen av annan orsak än pensionering. Sådant medlemskap omprövas årligen.


§3

Medlem som vill utträda ur klubben ska anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte betalat fastställd årsavgift efter två påminnelser, ska anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

Medlem som inte följer av styrelsen fastställda regler eller genom oaktsamhet utsätter andra medlemmar för betydande risker kan uteslutas med omedelbar verkan. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kan inte överklagas. Erlagda medlemsavgifter återfås inte.
Medlem

§4

* Medlem har rätt att delta i aktiviteter och möten som anordnas av klubben.

* Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens verksamhet och andra angelägenheter.

* Medlem ska följa klubbens stadgar och fastställda regler liksom övriga beslut som fattats i  vederbörlig ordning inom klubben.

* Medlem har inte rätt till klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

* Medlem ska betala den sportfiskekortsavgift som fastställts av årsmötet.

* Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

* Medlem blir den som erlagt sportfiskekortavgift.

Styrelse

§5

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen som inom ramen av stadgar och årsmötesbeslut ska verka för framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

* Verkställa av årsmötet fattade beslut.

* Planera, leda och fördela arbete inom klubben.

* Ansvara för och förvalta klubbens penningmedel och övriga tillgångar.

* Förbereda årsmötet.


§6

* Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Till styrelsen utses två suppleanter. Styrelsen äger adjungera person till styrelsen.
Årsmötet väljer ordförande och 5 ledamöter. Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig.

* Styrelseledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att ena året väljes ordföranden, och två ledamöter, därpå följande år väljes tre ledamöter. Suppleanter till styrelsen väljes för en tid av ett år.

* Avgår vald styrelseledamot under mandattiden ska en av suppleanterna träda i hans ställe som styrelseledamot fram till nästa årsmöte.
Firmateckning

§7

Klubbens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så bestämmer av klubbordföranden eller av särskild utsedd person.


Styrelsearbetet

§8

* Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelsemedlemmar så bestämmer.

* Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats och minst hälften är närvarande vid mötet.

Kallade är lika med om samtliga nåtts eller om en skriftlig kallelse utsänts en vecka före mötet.

* Vid sammanträde ska protokoll föras och avvikande mening ska noteras i protokollet.


Verksamhets-/Räkenskapsår

§9

Verksamhetsåret och räkenskapsåret är samma som kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte på följande år.


Revision

§10

* Två revisorer jämte suppleant ska utses av årsmötet.

* Styrelsen ska tillhandahålla klubbens räkenskaper, årsmötes-, styrelsemötes- och mötesprotokoll, medlemsmaterial och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär.

* Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för verksamhets- och räkenskapsår samt till styrelsen överlämna re¬visionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Möten

§11

* Årsmöte ska hållas under årets första kvartal på tid och plats som beslutas av styrelsen.

* Kallelse jämte dagordning för årsmöte ska annonseras på Firres hemsida senast en månad före mötet.

* Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgänglig för medlemmar under en vecka före årsmöte.

* Styrelsen kan kalla till medlemsmöte närhelst den finner skäl därtill. Tid och plats för sådant möte beslutas av styrelsen.

* Kallelse jämte dagordning för möte ska annonseras på Firres hemsida senast två veckor före mötet.

* Årsmöten och möten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

* Styrelsen ska kalla till medlemsmöte om revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna så kräver. Vid medlemsmöte kan endast i dag¬ordningen upptaget ärende avgöras.


Beslut och röstning

§12

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärts. Beslut sker på grundval av enkel majoritet utom i fall enligt §13. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal utom vid val då lottning ska ske.

Beslut bekräftas med klubbslag.


Stadgefrågor

§13

Årsmöte kan ändra dessa stadgar och/eller upplösa klubben. För upp¬lösning krävs två möten varav det ena är ett årsmöte med en månads mellanrum och 2/3 majoritet vid vardera mötet.

* I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska tillfalla Ringhalsverkets personal via annan förenings verksamhet.


Övrigt

§14

Utöver dessa stadgar gäller ordnings- och säkerhetsregler fastställda av styrelsen.
Ursprungliga stadgar från 1985-11-30 (konstitutionerande möte)
Revidering av stadgarna har ägt rum enligt följande:
Rev. Enligt årsmöte 1990
Rev. Enligt årsmöte 1998 §6 andra punkten.

Rev. Enligt årsmöte 2002 §2 anställda i hela Ringhalsgruppen kan bli medlemmar.
Rev. Enligt årsmöte 2011 §6 andra punkten.
Rev. Enligt årsmöte 2013 §11 andra och femte punkten.
Rev. Enligt årsmöte 2016 §2 andra punkten, §6 första och andra punkten.
Rev. Enligt årsmöte 2021 §4 punkt 5 samt sista punkten, tillägg medlem erlagt sportfiskekortavgift.